Adóváltozások 2015Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban röviden tájékoztassuk az ÁFA-t és TAO-t érintő, 2015. évi legfontosabb adóváltozásokról.

I. ÁFA

ÁFA bevallás gyakorisága
- Havi ÁFA bevallás benyújtására kötelezett a 2015. január 1-jét követően a tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás az alakulás évében és az azt követő évben.
- Az éves ÁFA-bevallói státusz feltételei bővültek. 2015. január 1-jétől éves ÁFA bevalló csak azon vállalkozás lehet, melynek – a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítésén túl – az éves összesített árbevétele nem haladta meg az 50 millió Ft-ot.

Belföldi összesítő nyilatkozat
A 2 millió Ft-os értékhatár 1 millió Ft-ra csökken.
Ennek következtében az 1 millió Ft összegű áthárított adót tartalmazó számláknak kötelező tartalmi eleme lesz a vevő adószáma, hiszen ezen számlákról tételes összesítő jelentést kell készíteni.
A módosítás az értékhatárt el nem érő számlákról is lehetőséget biztosít a tételes jelentés készítésére.

Időszakos elszámolású ügyletek
Az időszakos elszámolású ügyletek esetében két lépcsőben változik az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:
- 2015. július 1-jétől az adótanácsadói, könyvelői, könyvvizsgálói szolgáltatások esetében
- 2016. január 1-jétől pedig valamennyi időszakos elszámolású ügylet esetében
A szabályok összetettségére tekintettel erről a változásról egy külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.

ÁFA-kulcs változás
A nagytestű élő és vágott állatok (szarvasmarha, kecske, juh) értékesítésére vonatkozó ÁFA-kulcs 27%-ról 5%-ra csökken.

Motorbenzin beszerzésének ÁFA-ja
Levonhatóvá válik a motorbenzin beszerzéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA abban az esetben, ha a megvásárolt motorbenzin közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába beépül.

Előleg
Az előleg fogalma kibővült. Előlegnek minősül minden, a teljesítést megelőzően – nem kizárólag pénz vagy készpénzt helyettesítő fizetési eszköz formájában – átadott, az ellenértékbe beszámítható vagyoni előny.
2015. január 1-jétől tehát a csereügylet keretében, a teljesítést megelőzően átadott vagyoni előny előlegnek minősül.

Vas- és acélipar: fordított adózás
Egyes vas- és acélipari termékek értékesítése során 2015. január 1-jétől a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.
A fordított adózás alá eső vas- és acélipari termékek értékesítőinek és beszerzőinek az ÁFA-bevalláson túl ügyletenkénti jelentést is kell tennie az adóhatósághoz.

Munkaerő-kölcsönzés: fordított adózás
A korábbiakban a fordított adózást csak azonban az esetekben kellett alkalmazni, amikor a munkaerő-kölcsönzés építési-hatósági engedély köteles munkákhoz vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-szerelési munkákhoz kapcsolódóan történt.
2015. január 1-jétől megszűntek ezek a feltételek, ezt követően a fordított adózás alkalmazása valamennyi fajta munkaerő-kölcsönzésre kiterjed.

Automata által teljesített ügyletek
Az ügylet ellenértékének kezelőszemélyzet nélküli automatánál történő megfizetése esetén (pl. parkolás) a számlát a teljesítést követő 15 napon belül kell kiállítani.

Külföldi adóalany által teljesített, ÁFA raktárból történő értékesítés
Mentesül a külföldi (belföldön nem, de az EU-ban letelepedett) adóalany az ÁFA-regisztrációs kötelezettség alól abban az esetben, ha Magyarországon végzett tevékenysége kizárólag
- ÁFA raktárból történő Közösségen belüli adómentes értékesítésre vagy
- ÁFA raktárból történő, harmadik országba irányuló export értékesítés.
További feltétel, hogy a Közösségen belüli adómentes értékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségeket – a külföldi adóalany helyett – az adóraktár üzemeltetője teljesítse megállapodás alapján.


II. TAO

Jövedelem(nyereség) minimum meghatározása
2015. január 1-jétől a jövedelem(nyereség) minimum meghatározása során nem lehet csökkentő tételként elszámolni
- az eladott áruk beszerzési értékét és
- az eladott közvetített szolgáltatások értékét.

Veszteségelhatárolás
A veszteségelhatárolás szabályai az alábbiak szerint szigorodtak:
- Megszűnik az elhatárolt veszteségek időkorlát nélküli felhasználásának lehetősége. A 2015-ben és azt követő adóévekben keletkező veszteségek csak a keletkezésüket követő 5 adóévben használhatók fel.
- A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteség a keletkezéskori szabályok szerint, legkésőbb 2025. december 31-ét magában foglaló adóévben vehető figyelembe.
- Átalakulás esetén a jogutód a hozott veszteséget olyan arányban számolhatja el, mint amekkora részt a továbbfolytatott tevékenységből származó árbevétel az előző 3 év adatai alapján számított átlagos árbevételben képvisel.

Hiányzó eszközök
A hiányzó eszköz könyv szerinti értéke nem minősül elismert költségnek és ezáltal növeli az adóalapot, ha az adózó nem megfelelő gondossággal járt el és nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére.

Kapcsolt vállalkozások
Bővült a kapcsolt vállalkozások köre. 2015. január 1-jétől már az ügyvezetés egyezősége is kapcsolt vállalkozási viszonyt jelent, ha a táraságok között az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.
Amennyiben üzleti kapcsolat (számlázás) áll fenn a cégek között, a kapcsolt viszonyt a NAV-hoz be kell jelenteni.
Ennek a jogszabályváltozásnak elsősorban a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettség szempontjából van kiemelkedő jelentősége.

Adófelajánlás
Az előadó-művészeti szervezetek, a filmalkotások és a látványcsapat-sportok támogatására 2015. január 1-jétől – a korábbiakban már ismert módok mellett – adófelajánlás formájában is van lehetőség.

Ennek keretében az adózó
- rendelkező nyilatkozatot tesz az erre rendszeresített adóhatósági nyomtatványon, melyen fel kell tüntetni a támogatni kívánt célt, a kedvezményezett nevét és adószámát
- adóbevallásában nyilatkozik adója / adóelőlege egy részének támogatási célú felajánlásáról.

A felajánlás
- az adóelőleg 50%-áig
- a fizetendő adónak pedig a 80%-áig terjedhet.
A felajánlott összegeket az adóhatóság abban az esetben utalja át a támogatott szervezeteknek, ha az adózó a törvényben megállapított valamennyi feltételt teljesítette.

A kedvezményezettek részére átutalt összegek után – a vonatkozó feltételek teljesülése esetén – az adózót adómentes bevételnek minősülő adójóváírás illeti meg, melynek mértéke
- az adóelőlegre és adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó felajánlás esetén 7,5%
- fizetendő adóra vonatkozó felajánlás esetén 2,5%.

Az adófelajánlás és a társasági adókedvezmény keretében történő támogatási módozatok egyidejűleg nem vehetőek igénybe.

Felsőoktatási intézmény támogatása
Legalább 5 évre szóló felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén adóalap kedvezmény vehető igénybe, melynek maximális mértéke az adott évben kifizetett támogatás 50%-a.
Az adóalap kedvezmény már a 2014. adóévre vonatkozóan is érvényesíthető.


III. EKAER

2014 decemberében egy külön tájékoztató levélben összefoglaltuk az EKAER-rel kapcsolatos tudnivalókat.
Azóta az alábbi változások, jogszabály-módosítások történtek:
• Elindult a NAV EKAER web-felülete, melynek elérhetősége az alábbi:
https://ekaer.nav.gov.hu/
• A bírságolásra vonatkozó előírásokat 2015. március 1-jétől alkalmazza az adóhatóság.
• Mentesül továbbá az EKAER bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha
- az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó
- nem kockázatos termékek
- tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg.
A mentesülés feltételeit „vagy”kötőszó kapcsolja össze; ennek következtében a gyakorlati alkalmazás során számos kérdés merült fel. A közeljövőben várhatóan sor kerül ezen rendelkezés pontosítására, ugyanis a jogalkotói szándék nem egyértelműen került megfogalmazásra. Javasoljuk a két kitétel együttes figyelembevételét, hogy biztosan elkerülendő legyen a szankcionálás.

Jelen Összefoglalónk tájékoztató jellegű, általános információkat tartalmaz; nem tekinthető döntést megalapozó, teljes értékű szakmai tanácsnak.
A jogszabályváltozásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseivel kérjük, keresse munkatársainkat, készséggel állunk rendelkezésére.
Amennyiben a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy Társaságát érinti a kapcsolt vállalkozások körének bővülése és az ennek következtében esetlegesen fennálló transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettség, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.Dr. Boros Anikó
adótanácsadó

Gubicza Krisztina
okl. adószakértő16.02.2015

vissza
Service
HOME  ·  Nyomtatható verzió  ·  IMPRESSUM  ·  SITEMAP  ·  English
© Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft - H-1121 Budapest Zugligeti út 6. 
Tel: +36 (1) 391-4130, 391-4170, 391-4190, Fax: +36 (1) 391-0055 - E: office@consultatiobp.hu